2019 Shi Feng Dragonwell

 

2019 Shi Feng Longjing #43

 

2019 Shifeng Semi-Wild High Peak Dragonwell

 

2019 Spring Laoshan Green

 

2019 Reserve Spring Flat Pressed Laoshan Green

 

2019 Spring Laoshan Bilochun

 

2018 Jin Jun Mei

This item is currently out of stock.
 

2019 Purple Buds Wuyi Black

 

2019 Zheng Shan Xiao Zhong

Quantity remaining: 13
 

Qianjiazhai Sun Dried Black + Tea Flower Cake

$31.00
 

2018 Qianjiazhai Sun Dried Black Tea

 

2018 Qianjiazhai Hand Fired Black Dragon Pearls

 

PRE-ORDER 2019 Autumn Laoshan Black

 

2019 Reserve Spring Laoshan Black

This item is currently out of stock.
 

2019 Laoshan Gongfu Black

 

2019 Yu Lu Yan Cha

 

2019 Golden Fleece

 

2019 Zhu Rong

 

2019 Shi Feng Dragonwell Black Tea

 

Tieguanyin Jin Jun Mei

 

2019 Mi Lan Black Tea

 

Explore even more black teas from Li Xiaoping, the Liu Family, Huang Ruiguang and more in our full black tea collection >>

 

 

2019 Shui Jin Gui

 

2018 Gold Medal Rou Gui

Quantity remaining: 5
 

2019 Old Tree Shui Xian

This item is currently out of stock.
 

2019 Original Wulong Revival

 

2019 Spring Traditional Tieguanyin

 

2019 Spring Reserve Mao Xie

 

2019 Mi Lan Xiang Dancong

 

2019 High Elevation Huang Zhi Xiang

 

2018 Ye Lai Xiang Dancong

Quantity remaining: 2
 

2010 Aged Tieguanyin Cake

$59.00
 

2019 Spring Laoshan Green Oolong

 

2019 Spring Laoshan Roasted Oolong

 

Explore even more oolong teas from the He Family, the Liu Family, and more in our full black tea collection >>

 

 

2018 Gu Hua Sheng Cake

$11.00
 

2018 Harmony Xiao Jin Gua

$41.00
 

Qianjiazhai 2014 Shu Brick

$38.00
Quantity remaining: 14
 

2014 Loose Gong Ting Shu

 

2014 Yi Ji Shu Pu’er 100g Cake

$14.75
 

2007 LQ888 Wuliang Ailao Sheng

$71.00
Quantity remaining: 15
 

2017 Chrysanthemum Pressed Shu Pu’er

$16.50
Quantity remaining: 1
 

Xingyang 2002 Golden Leaf Shu

 

2013 Bingdao Gu Cha Yuan Sheng

$96.00
 

2006 Dali Nanjiang Shu 100g Mini-Brick

$12.00
Quantity remaining: 4
 

Yongming Shi Yi 2005 Sheng

$59.00
This item is currently out of stock.
 

2018 Shou Mei

 

2019 Wild Bai Mu Dan

 

2019 Wild Bai Hao Yin Zhen Plot 2

 

2019 Yunnan White Jasmine

 

2018 Wuyishan White Tea Cake

$58.00
Quantity remaining: 1
 

Explore even more white teas from the Li Family in Wuyishan and Wang Yanxin in our full white tea collection >>

 

 

2019 Wild Laoshan Gan Zao Ye

 

Wild Laoshan Mulberry Leaf

 

Laoshan Dandelion Leaf Tea

 

2018 Wild Crassicolumna Yabao

 

2018 Wild Crassicolumna Sheng

 

Qianjiazhai Crassicolumna Sheng + Tea Flower Cake

$38.00
 

Want the freshest, rarest, and most seasonal offerings?
Join our farmer-curated CSA Tea Club!

Use the coupon code TEACLUB
to get 15$ off your first month!