2019 Old Tree Wuyi Gongfu Black

This item is currently out of stock.
 

2019 Jin Jun Mei

 

2018 Wild Tongmu Unsmoked Zheng Shan Xiao Zhong

Quantity remaining: 5
 

2020 Qianjiazhai Sun Dried Black Tea

 

2018 Qianjiazhai Sun Dried Black + Tea Flower Cake

$31.00
 

2020 Qianjiazhai Hand Fired Black

 

2020 Spring Laoshan Black

Quantity remaining: 2
 

2020 Reserve Spring Laoshan Black

 

2020 Special Grade Laoshan Gongfu Black

 

2019 Yu Lu Yan Cha

 

2020 Golden Fleece

 

2020 Yunnan Golden Jasmine

 

2020 Shi Feng Dragonwell Black Tea

 

2020 Tieguanyin Jin Jun Mei

Quantity remaining: 14
 

Tieguanyin Xiao Zhong Mini Cake

 

Explore even more black teas from Li Xiaoping, the Liu Family, Huang Ruiguang and more in our full black tea collection >>

 

 

2020 Shi Feng Longjing #43

 

2020 1st Picking Shi Feng Dragonwell

 

2020 1st Picking Shi Feng Longjing #43

 

2020 Special Grade
Laoshan Pine Needle Green

Quantity remaining: 4
 

2020 Spring Reserve Laoshan Green

 

2020 Spring Flat Pressed Laoshan Green

Quantity remaining: 3
 

2020 Rou Gui Wuyi Oolong

 

2020 Fo Shou

 

2019 Shui Xian

 

2020 Reserve Spring Tieguanyin

Quantity remaining: 7
 

2020 Spring Traditional Mao Xie

Quantity remaining: 6
 

2000 Aged Tieguanyin

This item is currently out of stock.
 

2010 Aged Tieguanyin Cake

$59.00
 

2013 Aged Big Red Robe Cake

$165.00
This item is currently out of stock.
 

2009 Aged Big Red Robe Cake

$186.00
This item is currently out of stock.
 

Explore even more oolong teas from the He Family, the Liu Family, and more in our full oolong tea collection >>

 

 

2019 Huang Pian Sheng Cake

$15.00
 

2018 Zun Sheng Pu’er

$19.00
 

2019 Single Tree Sheng

This item is currently out of stock.
 

2014 Loose Gong Ting Shu

 

2014 Shu Pu’er Nuggets

Quantity remaining: 7
 

2018 Qianjiazhai Tea Flower Gong Ting Shu

 

2008 KT952 Loose Leaf Shu

 

2006 KT988 Shu Tuocha

 

2007 LQ888 Wuliang Ailao Sheng

$71.00
 

2013 Bingdao Gu Cha Yuan Sheng

$96.00
 

2006 Chun Hai #7572 Shu

$54.00
Quantity remaining: 2
 

2013 Heng Yi Banzhang Sheng Cake

$72.00
Quantity remaining: 7
 

2020 Wild Bai Mu Dan

 

2020 Wild Bai Hao Yin Zhen Plot 2

 

2018 Bai Mu Dan 300g Cake

$95.00
 

Explore even more white teas from the Li Family in Wuyishan and Wang Yanxin in our full white tea collection >>

 

 

2020 Wild Laoshan Gan Zao Ye

 

2020 Laoshan Dandelion Leaf Tea

 

2020 Wild Laoshan Mulberry Leaf

Quantity remaining: 8
 

2018 Wild Crassicolumna Yabao

 

Qianjiazhai Crassicolumna Sheng + Tea Flower Cake

$38.00
 

2017 Wild Crassicolumna Yabao 100g Cake

$54.00
Quantity remaining: 11
 

Want the freshest, rarest, and most seasonal offerings?
Join our farmer-curated CSA Tea Club!

Use the coupon code TEACLUB
to get 15$ off your first month!